عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 در تاریخ 1347/3/16

[امضاء]

قانون بالا مشتمل بر يك ماده و موافقتنامه ضميمه آن كه رر تاريخ روز دوشنبه سي‌ام ارديبهشت ماه 1347 به تصويب مجلس سنا رسيده بود در جلسه‌روز پنجشنبه شانزدهم خرداد ماه يك هزار و سيصد و چهل و هفت شمسي مورد تصويب مجلس شوراي ملي قرار گرفت
نايب رييس مجلس شوراي ملي ـ مهندس حيدرعلي ارفع