عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 در تاریخ 1347/3/16

‌‌ماده واحده ـ

موافقتنامه فرهنگي بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري خلق بلغارستان كه مشتمل بر يك مقدمه و ده ماده مي‌باشد و در‌تاريخ 5 آذر ماه 1346 برابر 26 نوامبر 1967 در تهران به امضاي نمايندگان مختار دولتين رسيده است تصويب و به دولت اجازه داده مي‌شود اسناد‌تصويب آن را مبادله نمايد.