عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:6822
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1347/4/29
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت جنگ]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1347/2/26
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس سنا در تاریخ 1347/3/15

‌قانون اصلاح ماده 96 قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهيروابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه