عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:6814
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1347/4/19
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت دارائي]
مصوبه‌‌ مجلس سنا در تاریخ 1347/2/23
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس شوراي ملي در تاریخ 1347/3/2

قانون‌الحاق دو جدول به جداول تعرفه حقوق و عوارض بندريروابط زیرمجموعه