عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:6795
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1347/3/28
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس شوراي ملي - کميسيون دارايي در تاریخ 1347/2/22

جدول استهلاكات موضوع ماده 127 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 28/12/45

فصل 1 ـ وسائل مشترك بين صنايع و فعاليتهاي مختلف شرح نرخ نزولي طبق بند ‌الف ماده 126 نرخ استهلاک ساليانه طبق بند ب ماده 126 فصل 1 ـ [...ادامه]

فصل 2 ـ صنايع فلزي شرح نرخ نزولي طبق بند ‌الف ماده 126 نرخ استهلاک ساليانه طبق بند ب ماده 126 فصل 2 ـ [...ادامه]

فصل 3 ـ وسائل حمل و نقل شرح نرخ نزولي طبق بند ‌الف ماده 126 نرخ استهلاک ساليانه طبق بند ب ماده 126 فصل 3 ـ [...ادامه]

فصل 4 ـ ماشين‌الات ساختماني شرح نرخ نزولي طبق بند ‌الف ماده 126 نرخ استهلاک ساليانه طبق بند ب ماده 126 فصل 4 ـ [...ادامه]

فصل 5 ـ ماشين‌الات معدني و هزينه‌هاي قابل قبول آن شرح نرخ نزولي طبق بند ‌الف ماده 126 نرخ استهلاک ساليانه طبق بند ب ماده 126 فصل 5 ـ [...ادامه]

فصل 6 ـ ساختمان و ضمايم آن كه منصوب در بنا است شرح نرخ نزولي طبق بند ‌الف ماده 126 نرخ استهلاک ساليانه طبق بند ب ماده 126 فصل 6 ـ [...ادامه]

فصل 7 ـ صنايع نساجي از پشم ـ پنبه ـ كتان ـ كنف ـ ابريشم شرح نرخ نزولي طبق بند ‌الف ماده 126 نرخ استهلاک ساليانه طبق بند ب ماده 126 فصل 7 ـ [...ادامه]

فصل 8 ـ صنايع پلاستيكي شرح نرخ نزولي طبق بند ‌الف ماده 126 نرخ استهلاک ساليانه طبق بند ب ماده 126 فصل 8 ـ [...ادامه]

فصل 9 ـ صنايع بهداشتي شرح نرخ نزولي طبق بند ‌الف ماده 126 نرخ استهلاک ساليانه طبق بند ب ماده 126 فصل 9 ـ [...ادامه]

فصل 10 ـ صنايع روغن كشي و تصفيه آن شرح نرخ نزولي طبق بند ‌الف ماده 126 نرخ استهلاک ساليانه طبق بند ب ماده 126 فصل 10 ـ [...ادامه]

فصل 11 ـ صنايع چاپ شرح نرخ نزولي طبق بند ‌الف ماده 126 نرخ استهلاک ساليانه طبق بند ب ماده 126 فصل 11 ـ [...ادامه]

فصل 12 ـ صنايع قند شرح نرخ نزولي طبق بند ‌الف ماده 126 نرخ استهلاک ساليانه طبق بند ب ماده 126 فصل 12 ـ [...ادامه]

فصل 13 ـ صنايع مصالح ساختمان شرح نرخ نزولي طبق بند ‌الف ماده 126 نرخ استهلاک ساليانه طبق بند ب ماده 126 فصل 13 ـ [...ادامه]

فصل 14 ـ صنايع نوشابه سازي شرح نرخ نزولي طبق بند ‌الف ماده 126 نرخ استهلاک ساليانه طبق بند ب ماده 126 فصل 14 ـ [...ادامه]

فصل 15 ـ صنايع خوراكي شرح نرخ نزولي طبق بند ‌الف ماده 126 نرخ استهلاک ساليانه طبق بند ب ماده 126 فصل 15 ـ [...ادامه]

فصل 16 ـ صنايع شيميائي شرح نرخ نزولي طبق بند ‌الف ماده 126 نرخ استهلاک ساليانه طبق بند ب ماده 126 فصل 16 ـ [...ادامه]

فصل 17 ـ صنايع كاغذي شرح نرخ نزولي طبق بند ‌الف ماده 126 نرخ استهلاک ساليانه طبق بند ب ماده 126 فصل 17 ـ [...ادامه]

فصل 18 ـ صنايع برقي و‌الكترونيك شرح نرخ نزولي طبق بند ‌الف ماده 126 نرخ استهلاک ساليانه طبق بند ب ماده 126 فصل 18 ـ [...ادامه]

فصل 19 ـ صنايع پلاستيكي شرح نرخ نزولي طبق بند ‌الف ماده 126 نرخ استهلاک ساليانه طبق بند ب ماده 126 فصل 19 ـ [...ادامه]

فصل 20 ـ ماشين‌الات سرد كننده شرح نرخ نزولي طبق بند ‌الف ماده 126 نرخ استهلاک ساليانه طبق بند ب ماده 126 فصل 20 ـ [...ادامه]

فصل 21 ـ صنايع دباغي و چرمي شرح نرخ نزولي طبق بند ‌الف ماده 126 نرخ استهلاک ساليانه طبق بند ب ماده 126 فصل 21 ـ [...ادامه]

فصل 22 ـ صنايع شيشه شرح نرخ نزولي طبق بند ‌الف ماده 126 نرخ استهلاک ساليانه طبق بند ب ماده 126 فصل 22 ـ [...ادامه]

فصل 23 ـ صنايع چوبي شرح نرخ نزولي طبق بند ‌الف ماده 126 نرخ استهلاک ساليانه طبق بند ب ماده 126 فصل 23 ـ [...ادامه]

فصل 24 ـ تأسيسات تصفيه و توزيع آب شهر شرح نرخ نزولي طبق بند ‌الف ماده 126 نرخ استهلاک ساليانه طبق بند ب ماده 126 فصل 24 ـ [...ادامه]

فصل 25 ـ صنايع سينمائي شرح نرخ نزولي طبق بند ‌الف ماده 126 نرخ استهلاک ساليانه طبق بند ب ماده 126 فصل 25 ـ [...ادامه]

فصل 26 ـ كشاورزي و دامداري شرح نرخ نزولي طبق بند ‌الف ماده 126 نرخ استهلاک ساليانه طبق بند ب ماده 126 فصل 26 ـ [...ادامه]

فصل 27 ـ تقطير ذغال سنگ شرح نرخ نزولي طبق بند ‌الف ماده 126 نرخ استهلاک ساليانه طبق بند ب ماده 126 فصل 27 ـ [...ادامه]

فصل 28 ـ هواپيما شرح نرخ نزولي طبق بند ‌الف ماده 126 نرخ استهلاک ساليانه طبق بند ب ماده 126 فصل 28 ـ [...ادامه]

فصل 29 ـ صنايع متفرقه شرح نرخ نزولي طبق بند ‌الف ماده 126 نرخ استهلاک ساليانه طبق بند ب ماده 126 فصل 29 ـ [...ادامه]

فصل 30 ـ حقوق مالي شرح نرخ نزولي طبق بند ‌الف ماده 126 نرخ استهلاک ساليانه طبق بند ب ماده 126 فصل 30 ـ [...ادامه]

فصل 31 ـ وسائل مشاغل پزشكي و تجهيزات بيمارستاني شرح نرخ نزولي طبق بند ‌الف ماده 126 نرخ استهلاک ساليانه طبق بند ب ماده 126 فصل 31 ـ [...ادامه]

فصل 32 ـ اموال و اثاثيه متفرقه شرح نرخ نزولي طبق بند ‌الف ماده 126 نرخ استهلاک ساليانه طبق بند ب ماده 126 فصل 32 ـ [...ادامه]

[امضاء] جدول فوق مشتمل بر سي و دو فصل و ده تبصره در تاريخ روز [...ادامه]


روابــــط صریـــــــــح