عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:6790
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1347/3/22
  • تعداد مواد:64
مصوبه‌‌ مجلس سنا در تاریخ 1346/12/23
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس شوراي ملي در تاریخ 1347/2/15

‌قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايرانروابــــط صریـــــــــح