عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:6789
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1347/3/21
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت جنگ]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1346/2/1
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس سنا در تاریخ 1347/3/6

‌قانون اصلاح ماده 356 قانون دادرسي و كيفر ارتشروابط زیرمجموعه