عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:6788
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1347/3/20
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت بهداري]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1347/2/5
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس سنا در تاریخ 1347/3/6

‌قانون تربيت ماماي روستايي