عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:6785
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1347/3/16
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1347/1/27
مصوبه‌‌ مجلس سنا در تاریخ 1347/2/30

‌قانون واگذاري سي هكتار از اراضي خالصه اوين به دانشگاه ملي