عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:6785
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1347/3/16
  • تعداد مواد:3
  • دستگاه مجری:[وزارت جنگ]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1347/2/10
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس سنا در تاریخ 1347/2/30

‌قانون‌الغاء معافيت مشمولين مازاد بر احتياج ارتش مصوب آبان ماه 1343 و‌الحاق موادي به قانون خدمت نظام وظيفه‌عمومي و اصلاح قوانين خدمت نظام وظيفه مشمولين فارغ‌التحصيل ديپلمه به بالا مصوب ارديبهشت ماه 1339 و قانون‌تعيين تكليف مشمولين متولد 1312 تا پايان 1324روابط زیرمجموعه