عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:6784
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1347/3/15
  • تعداد مواد:14
مصوبه‌‌ مجلس سنا در تاریخ 1347/2/16
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس شوراي ملي در تاریخ 1347/2/31

‌قانون تشكيل سازمان بازرسي شاهنشاهي


‌ماده 1 ـ به منظور رسيدگي به شكايات مردم از كاركنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و سازمانهاي [...ادامه]

‌ماده 2 ـ رييس سازمان بازرسي شاهنشاهي با فرمان همايوني تعيين مي‌شود.

‌ماده 3 ـ طرز اجراي بازرسي و تشكيلات و وظايف قسمتهاي مختلف سازمان طبق آيين‌نامه‌اي تعيين [...ادامه]

‌ماده 4 ـ سازمان بازرسي شاهنشاهي به تعداد لازم داراي بازرساني خواهد بود كه از بين [...ادامه]

‌ماده 5 ـ مؤسسات مذكور در ماده (1) به تقاضاي سازمان بازرسي شاهنشاهي با توافق نظر [...ادامه]

‌ماده 6 ـ سازمان مي‌تواند براي انجام بازرسي‌هاي مذكور در ماده (1) هيأتهايي براي بازرسي تشكيل [...ادامه]

‌ماده 7 ـ سازمان مي‌تواند به‌هر يك از مأموران دولت نمايندگي بازرسي بدهد و در اين صورت [...ادامه]

‌ماده 8 ـ كليه دستگاههاي مذكور در ماده (1) مكلفند سوابق و مدارك و اطلاعات مورد [...ادامه]

‌ماده 9 ـ پس از تشكيل سازمان بازرسي شاهنشاهي اداره كل بازرسي كشور تحت عنوان اداره [...ادامه]

‌ماده 10 ـ امور استخدامي و مالي سازمان بازرسي شاهنشاهي طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه از [...ادامه]

‌ماده 11 ـ بودجه سازمان بازرسي شاهنشاهي هر سال به طور جداگانه ضمن بودجه كل كشور [...ادامه]

‌ماده 12 ـ كليه دستگاههايي كه طبق قوانين و اساسنامه‌ها و مقررات خاص خود استثنائاً از [...ادامه]

‌ماده 13 ـ آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون از طرف سازمان تنظيم و به‌تصويب هيأت وزيران خواهد [...ادامه]

‌ماده 14 ـ قوانيني كه با مقررات مذكور در اين قانون مغايرت دارد در قسمتي كه [...ادامه]

[امضاء] ‌قانون بالا مشتمل بر چهارده ماده و دو تبصره كه در تاريخ روز دوشنبه [...ادامه]


روابــــط صریـــــــــح