عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 در تاریخ 1347/2/15

‌ماده واحده ـ

تبصره زير به عنوان تبصره 4 به ماده 113 قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي اضافه مي‌شود:
‌تبصره 4 ـ در غياب هر يك از اعضاي اصلي هيأت رسيدگي معاونان آنان شركت خواهند نمود، مشروط بر اينكه اكثريت كميسيون از اعضاي اصلي‌مندرج در اين ماده باشد.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه