عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:6772
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1347/2/31
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت آب و برق]
مصوبه‌‌ مجلس سنا در تاریخ 1346/12/14
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس شوراي ملي در تاریخ 1347/2/1

قانون عضويت ايران در كنفرانس بين‌المللي سدهاي بزرگ و آبياري و زهكشي