عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 در تاریخ 1347/2/4

[امضاء]

قانون بالا مشتمل بر يك ماده و موافقتنامه ضميمه كه در جلسه روز يكشنبه سيزدهم اسفند ماه يك هزار و سيصد و چهل و شش به تصويب مجلس‌شوراي ملي رسيده بود در جلسه روز چهارشنبه چهارم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و چهل و هفت شمسي به تصويب مجلس سنا رسيد.
رييس مجلس سنا ـ مهندس شريف‌امامي