عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:6770
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1347/2/29
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت توليدات كشاورزي و مواد مصرفي]
مصوبه‌‌ مجلس سنا در تاریخ 1346/11/23
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس شوراي ملي در تاریخ 1347/2/1

قانون لازم‌الاجراء بودن قراردادهاي بين مؤسسه دخانيات و سازمان چاي با توتون‌كاران و چاي‌كارانروابــــط صریـــــــــح