عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:6761
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1347/2/18
  • تعداد مواد:7
  • دستگاه مجری:[وزارت كشاورزي]
مصوبه‌‌ مجلس سنا در تاریخ 1346/12/14
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس شوراي ملي در تاریخ 1347/1/27

قانون وظايف وزارت كشاورزيروابــــط صریـــــــــح