عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:6755
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1347/2/11
  • تعداد مواد:1
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1346/12/22
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس سنا در تاریخ 1347/1/21

قانون اصلاح ماده 6 قانون هواپيمايي كشوريروابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه