عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

ماده هشتم

نسخه اصلي اين پروتکل که متن‌هاي انگليسي، چيني، اسپانيائي، فرانسه و روسي آن متساوياً معتبر مي‌باشند به دبيرکل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد و دبيرکل رونوشتهاي مطابق با اصل و گواهي شده اي براي کليه کشورهاي مذکور در ماده 3 ارسال خواهد داشت.
عليهذا نمايندگان تام الاختيار امضاء کننده زير که از طرف کشورهاي متبوع خود حقاً مجاز مي‌باشند اين پروتکل را امضاء نمودند.
وين هيجدهم آوريل يک هزار و نهصد و شصت و يک