عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

ماده هفتم

دبيرکل سازمان ملل متحد مراتب زير را به اطلاع کشورهائي که ممکن است به قرارداد به پيوندند خواهد رسانيد:
الف ـ امضاء اين پروتکل از طرف کشورها و تسليم اسناد تصويب يا الحاق طبق مواد 3 و 4 و 5.
ب ـ تاريخي که اين پروتکل طبق ماده ششم لازم الاجرا مي‌شود.