عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

ماده پنجم

اين پروتکل براي الحاق کليه کشورهائي که به «قرارداد» مي‌پيوندند مفتوح خواهد بود. اسناد الحاق به دبير کل سازمان ملل متحد تسليم خواهد شد.