عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

ماده سي و دوم

1ـ کشور فرستنده مي‌تواند مصونيت قضائي مأمورين سياسي و اشخاصي را که بر طبق ماده 37 از مصونيت برخوردارند سلب نمايد.
2ـ سلب مصونيت بايد صراحتاً اعلام شود.
3ـ در صورت اقامه دعوي از طرف مأمور سياسي با شخصي که بر طبق ماده 37 از مصونيت قضائي بهره مند است استناد به مصونيت قضائي در قبال دعاوي متقابل که مستقيماً با دعواي اصلي ارتباط دارد پذيرفته نخواهد بود.
4ـ سلب مصونيت قضائي نسبت به دعواي مدني يا اداري متضمن سلب مصونيت نسبت به اجراي حکم نخواهد بود. براي اجراي آن اعلام سلب مصونيت جداگانه ضروري است.