عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

ماده شانزدهم

1ـ حق تقدم رؤساي مأموريت در هر طبقه بر حسب روز و ساعتي که وظائف خود را به موجب ماده 13 آغاز مي‌کنند خواهد بود.
2ـ تغييرات منظور شده در استوارنامه يک رئيس مأموريت تا آنجا که طبقه او را عوض نکند تأثيري در ترتيب تقدم او نخواهد داشت.
3ـ مفاد اين ماده مخل رسومي که نسبت به حق تقدم نماينده پاپ مورد قبول کشور پذيرنده واقع شده يا در آينده خواهد شد نخواهد بود.