عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

ماده هشتم

1ـ کارمندان سياسي مأموريت علي الاصول تابعيت کشور فرستنده را خواهند داشت.
2ـ کارمندان سياسي مأموريت را نمي توان جز با رضايت کشور پذيرنده از ميان اتباع آن کشور انتخاب کرد. کشور پذيرنده مي‌تواند در هر موقع رضايت خود را پس بگيرد.
3ـ کشور پذيرنده مي‌تواند همين حق را در مورد اتباع دولت ثالثي که تابعيت دولت فرستنده را ندارند براي خود حفظ کند.