عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 در تاریخ 1343/2/13

[امضاء]

تصميم قانوني بالا در جلسه يكشنبه سيزدهم ارديبهشت ماه 1343 از طرف مجلس شوراي ملي اتخاذ گرديد.
‌رييس مجلس شوراي ملي ـ مهندس عبدالله رياضي