عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 در تاریخ 1343/11/29

[امضاء]

‌قانون بالا مشتمل بر يك ماده و يك تبصره كه در تاريخ بيست و هشتم دي ماه 1343 به تصويب مجلس سنا رسيده در جلسه پنجشنبه بيست و نهم‌ بهمن ماه يك هزار و سيصد وچهل و سه به‌تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
‌رييس مجلس شوراي ملي ـ مهندس عبدالله رياضي