عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 در تاریخ 1343/11/29

‌ماده واحده ـ

بنگاه مستقل آبياري مجاز است سهام خود را در كليه شركتهايي كه به منظور تأمين آب آشاميدني در نقاط مختلف كشور تشكيل داده يا‌خواهد داد در صورت پيشنهاد به شهرداريهاي مربوط به‌قيمت اصلي سهام واگذار نمايد.
‌تبصره ـ سهام شركت آبياري آذربايجان به شهرداري تبريز به قيمت اصلي و به اقساط متساوي 15 ساله از تاريخ انتقال واگذار خواهد شد.