عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 در تاریخ 1343/11/25

[امضاء]

‌موافقتنامه فوق مشتمل بر يك مقدمه و سيزده ماده ضميمه قانون راجع به موافقتنامه فرهنگي بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت پادشاهي اردن بوده و‌صحيح است.
‌رييس مجلس شوراي ملي ـ مهندس عبدالله رياضي