عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 در تاریخ 1343/11/25

[امضاء]

قانون بالا مشتمل بر ماده واحده و متن موافقتنامه ضميمه كه در تاريخ بيست و سوم آذر ماه يك هزار و سيصد و چهل و سه به تصويب مجلس سنا‌رسيده بود در جلسه روز سه‌شنبه بيست و هفتم بهمن ماه يك هزار و سيصد و چهل و سه به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
‌رييس مجلس شوراي ملي ـ مهندس عبدالله رياضي