عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 در تاریخ 1343/12/27

[امضاء]

‌قانون بالا كه مشتمل بر يك ماده كه در تاريخ روز پنجشنبه 1343/12/20 به تصويب مجلس سنا رسيده بود در جلسه روز پنجشنبه بيست و هفتم اسفند ماه يك هزار و سيصد و چهل و سه شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
‌رييس مجلس شوراي ملي ـ مهندس عبدالله رياضي