عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 در تاریخ 1343/12/27

‌ماده واحده ـ

وزارت بهداري مجاز است از محل اعتبار حق كشف كاشفين كه در بودجه سال 1343 كل كشور منظور گرديده حق كشف كاشفين مواد ‌مخدره غير مجاز و همچنين پاداش كاشفين تأسيسات سازنده‌ هروئين يا ساير مواد مخدره غير مجاز را به ميزان و ترتيبي كه به‌ موجب آيين‌نامه‌اي كه از‌طرف وزارت بهداري و وزارت كشور تهيه و به‌ تصويب هيأت وزيران مي‌رسد پرداخت و اسناد آن را به حساب قطعي منظور دارد.
‌از كليه حق‌كشف‌هاي حاصل از جريمه‌هاي وصولي به ميزان پرداخت شده مربوط به‌ هر مورد كشف برداشت و به حساب درآمد عمومي‌كشور منتقل ‌مي‌گردد.
‌از آغاز سال 1344 حق كشف كاشفين منحصراً از محل جريمه‌هاي وصول شده به ميزان مقرر در قانون پرداخت مي‌شود.
‌اعتبار مصوب در سال 1343 براي منظور فوق قابل مصرف در سال 1344 خواهد بود.