عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 در تاریخ 1343/9/25

[امضاء]

قانون فوق مشتمل بر يك ماده كه لايحه آن به موجب ماده واحده مصوب بيستم آذر ماه يك هزار و سيصد و چهل و دو تقديم شده بود در جلسه روز‌سه شنبه چهاردهم مهر ماه يك هزار و سيصد و چهل و سه به‌تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
‌رييس مجلس شوراي ملي ـ مهندس عبدالله رياضي
‌قانون بالا در جلسه روز چهارشنبه 1343/9/25 به تصويب مجلس سنا رسيده است.