عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 در تاریخ 1343/9/25

‌ماده واحده ـ

به وزارت كشاورزي اجازه داده مي‌شود به منظور اجراي طرحهاي مختلف كشاورزي و دامپروري از وجود ده نفر كارشناس خارجي كه ‌از طريق كمكهاي فني دو جانبه به وسيله كشورهاي خارجي در اختيار وزارت كشاورزي قرار مي‌گيرند استفاده نمايد. حقوق و مزاياي هر يك از‌كارشناسان مورد بحث به عهده كشور متبوع مأمورين مزبور بوده و فقط به ‌هر يك از آنها از تاريخ ورود به ايران روزانه هفتصد و پنجاه ريال در محل‌اقامت ثابت و يا مبلغ يك هزار و دويست ريال در ايام مأموريت و همچنين هزينه اياب و ذهاب اين كارشناسان در داخل ايران بر طبق مدارك مثبت از ‌محل اعتبار طرحهاي عمران مربوط به سازمان برنامه پرداخت مي‌گردد.