عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 در تاریخ 1343/9/4

[امضاء]

قانون بالا مشتمل بر يك ماده كه لايحه آن به موجب ماده واحده مصوب بيستم آذر ماه يك هزار و سيصد و چهل و دو تقديم شده بود در جلسه روز‌شانزدهم مهر ماه يك هزار و سيصد و چهل و سه به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
‌رييس مجلس شوراي ملي ـ مهندس عبدالله رياضي
‌قانون فوق در جلسه روز چهارشنبه 1343.9.4 به تصويب مجلس سنا رسيده است