عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 در تاریخ 1343/9/4

‌ماده واحده ـ

وزارت دادگستري مجاز است اتومبيلهاي فرسوده آن وزارت را از طريق حراج بفروشد و از حاصل فروش براي سرويس عمومي‌دادگاهها و دادسراها اتومبيل جيپ خريداري نمايد.