عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 در تاریخ 1343/4/2

‌‌ماده واحده ـ

عمل وزارت راه (‌در خصوص لوله‌كشي آب از ميرجاوه تا ايستگاه مرزي پاكستان و خريد لوله و متعلقات آن از نوع ايرانيت و واگذاري‌حمل و نصب آنها به شركت ايرانيت كه سازنده منحصر به فرد لوله‌هاي مزبور مي‌باشد با قيمت عادله و حفر و خاكريزي مسير و احداث آب انبار و ساير‌تأسيسات مورد لزوم توسط مأمورين محلي راه‌آهن و به طريق اماني يا از راه مناقصه محلي كه با رعايت كامل صرفه و صلاح دولت انجام گردد) تأييد‌ مي‌شود.