عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 در تاریخ 1343/3/13

[امضاء]

‌قانون بالا كه مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره است در جلسه روز پنجشنبه‌ هفتم خرداد ماه يك هزار و سيصد و چهل و سه شمسي به ‌تصويب‌ مجلس شوراي ملي رسيد.
‌رييس مجلس شوراي ملي ـ مهندس عبدالله رياضي
‌قانون فوق در جلسه روز چهارشنبه سيزدهم خرداد ماه 1343 به‌تصويب مجلس سنا رسيده