عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 در تاریخ 1343/3/13

‌ماده واحده ـ

به دولت اجازه داده مي‌شود آيين‌نامه قانون اصلاحات ارضي را كه تقديم شده است پس از تصويب كميسيون مشترك مجلسين به مورد اجرا به گذارد.
‌تبصره 1ـ به منظور رسيدگي به آيين‌نامه مزبور كميسيون خاص مشتركي مركب از سي و شش نفر (‌كه از هر يك از مجلسين هيجده نفر انتخاب ‌خواهند شد) تشكيل مي‌گردد و مصوبات كميسيون مزبور لازم‌الاجرا مي‌باشد.
‌تبصره 2 ـ كميسيون مزبور مكلف است از نمايندگان مجلسين كه پيشنهادات كتبي تقديم داشته‌اند براي اداي توضيح در اطراف پيشنهاد خود‌ دعوت به عمل آورد.


روابــــط صریـــــــــح