عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 16952 در تاریخ 1340/6/11

ماده 16 ـ

شرايط و مقررات مربوط به تشكيل هيئت نظارت و حدود اختيارات آن و همچنين جزئيات مربوط به طرز تاسيس انبارهاي عمومي و ساير شرايط تاسيس و اداره انبارهاي عمومي بموجب تصويبنامه‌اي كه به تصويب هيئت وزيران ميرسد تعيين خواهد شد .