عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 16952 در تاریخ 1340/6/11

ماده 15 ـ

انبارهاي عمومي مكلفند معادل مبلغي كه بموجب آئين نامه اجرائي اين قانون معين خواهد شد تمبر برروي قبض رسيد و برگ وثيقه باطل نمايند تمبر برگ رسيد در موقع توديع كالا و تمبر برگ وثيقه هنگام اولين ظهرنويسي آن باطل خواهد شد .