عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 16952 در تاریخ 1340/6/11

ماده 12 ـ

بمنظور نظارت در تأسيس و اداره انبارهاي عمومي هيئتي بنام هيئت نظارت بر انبارهاي عمومي مركب از اشخاص زير در وزارت بازرگاني تشكيل خواهند شد .
معاون وزارت بازرگاني (رئيس هيئت نظارت) نماينده وزارت دادگستري ـ نماينده بانك مركزي ـ ايران نماينده اطاق بازرگاني تهران و سه نفر از متخصصين امور اقتصادي به پيشنهاد وزير بازرگاني و تصويب هيئت وزيران انجام امور اداري هيئت نظارت با وزارت بازرگاني خواهد بود و اختيارات و وظايف هيئت نظارت بر انبارهاي عمومي بموجب تصويب نامه هيئت وزيران تعيين خواهد شد .


روابــــط صریـــــــــح