عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 16952 در تاریخ 1340/6/11

ماده 5 ـ

انبارهاي عمومي مكلفند كالاي سپرده شده به انبار را به حساب صاحب كالا بموجب بيمه نامه عمومي در ايران برضد خطرات بيمه نمايند .
تبصره ـ انبار عمومي به ميزان هزينه انبارداري و دارنده برك وثيقه به ميزان طلب خود نسبت به خسارات پرداختي بيمه گر به ترتيب حق تقدم خواهند داشت.