عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • تعداد مواد:1
مصوبه‌‌ در تاریخ 1339

گزارش از كمييسون كشور به مجلس شوراي ملي

کميسيون کشور در جلسات عديده لايحه شماره 2192 دولت راجع به‌جدول جديد انتخابات را براي شور دوم مورد رسيدگي قرار داده و پيشنهادات مربوطه را با حضور آقاي وزير کشور و آقايان پيشنهاد دهندگان رسيدگي و لايحه را با اصلاحاتي به شرح ماده واحده و جدول ضميمه تصويب نموده اينک گزارش آن را به مجلس شوراي ملي تقديم مي‌دارد. مخبر کميسيون کشور ـ مهدي ارباب


روابط زیرمجموعه