عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1339/2/20
مصوبه‌‌ مجلس سنا در تاریخ 1339/3/11

[امضاء]

قانون فوق كه مشتمل بر ماده واحده است در جلسه سه‌شنبه بيستم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و سي و نه به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
‌رئيس مجلس شوراي ملي ـ رضا حكمت
‌قانون بالا در جلسه 1339.3.11 به تصويب مجلس سنا رسيده است.