عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مجلس سنا در تاریخ 1337/12/6
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1338/7/8

[امضاء]


‌متن توصيه‌نامه فوق مشتمل بر ده قسمت (42 بند) ضميمه قانون مربوط به اجازه قبول و اجراي اصول پيشنهادي توصيه‌نامه بين‌المللي شماره 99 راجع‌به تجديد تربيت و آموزش حرفه‌اي معلولين بوده و صحيح است.
‌رييس مجلس شوراي ملي ـ رضا حكمت