عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مجلس سنا در تاریخ 1337/12/6
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1338/7/8

توصيه‌نامه 99

‌توصيه‌نامه مربوط به تجديد تربيت و آموزش حرفه‌اي معلولين
‌سي و هشتمين دوره اجلاسيه كنفرانس بين‌المللي كار ژنو 22 ژوئن 1955
‌كنفرانس عمومي سازمان بين‌المللي كار بنا به دعوت هيأت مديره دفتر بين‌المللي كار سي و هشتمين دوره اجلاسيه خود را در تاريخ اول ژوئن 1955 در‌ژنو منعقد ساخته و پس از اتخاذ تصميم به پذيرش برخي پيشنهادات در اطراف تجديد آموزش حرفه‌اي اشخاص معلول چهارمين فقره دستور جلسه و‌ تصميم بر اين كه پيشنهادات مزبور بايد به صورت يك توصيه‌نامه درآيد.
‌در اين روز 22 ژوئن سال 1955 توصيه‌نامه ذيل را كه ممكن است آن را توصيه‌نامه تجديد آموزش حرفه‌اي (‌معلولين) 1955 خواند مورد پذيرش قرار‌داد از آن جايي كه تجديد پرورش و آموزش اين گونه اشخاص از نظر بازگرداندن آنها به كاملترين حد امكان سودمندي جسمي ـ عقلي و معنوي ـ ‌اجتماعي ـ حرفه‌اي و اقتصادي كه توانايي و استعداد بازگشت به آن را داشته‌باشند.
‌و نظر به اين كه براي رفع نيازمنديهاي استخدامي اشخاص معلول و بهترين نحوه استفاده از منابع نيروي انساني ضرورت دارد كه قدرت و نيروي كار‌كردن اشخاص معلول به وسيله اختلاط و تركيب يك طريقه مستمر و هماهنگ پزشكي معرفت‌النفسي ـ اجتماعي ـ فرهنگي ـ حرفه‌اي ـ راهنمايي‌آموزش حرفه‌اي و دواير كاريابي توسعه يابد اقدامات ذيل را توصيه مي‌كند.

1 ـ تعريفات 1 ـ از نظر مقاصد اين توصيه‌نامه: ‌الف ـ اصطلاح "‌تجديد [...ادامه]

2 ـ حدود تجديد آموزش حرفه‌اي 2 ـ وسايل تجديد آموزش حرفه‌اي بايستي براي كليه اشخاص معلول صرف نظر [...ادامه]

3 ـ اصول و تدابير مربوط به راهنمايي حرفه‌اي ـ آموزش حرفه‌اي و به‌كار گماشتن اشخاص معلول 3 ـ به منظور تأسيس يا توسعه دواير تخصصي راهنمايي حرفه‌اي جهت اشخاص [...ادامه]

4 ـ سازمان اداري 12 ـ دواير آموزش و تجديد آموزش حرفه‌اي بايستي به منزله يك برنامه [...ادامه]

5 ـ اقدامات و تدابير به منظور اين كه اشخاص معلول از دواير تجديد آموزش و تربيت حرفه‌اي استفاده كنند. 20 ـ اقدام لازم بايد به عمل آيد تا اين كه اشخاص معلول [...ادامه]

6 ـ اشتراك مساعي ميان هيأتهاي مسئول معالجات پزشكي و مسئولين امور تجديد آموزش و تربيت حرفه‌اي 26 ـ (1) ـ ميان سازمانهايي كه مسئول مواظبت‌هاي پزشكي مي‌باشند و مسئولين [...ادامه]

7 ـ تدابير مربوط به توسعه فرصتهاي استخدامي براي اشخاص معلول 28 ـ به منظور ايجاد حداكثر فرصت‌ها و امكانات براي اشخاص معلول جهت [...ادامه]

8 ـ مشاغل مورد حمايت 32 ـ (1) ـ مقام يا مقامات صلاحيتدار موظفند با اشتراك مساعي سازمانهاي [...ادامه]

9 ـ مقررات مخصوص براي كودكان و جوانان معلول 36 ـ دواير تجديد آموزش و تربيت حرفه‌اي كودكان و جوانان معلول كه [...ادامه]

10 ـ اجراي اصول و مبادي تجديد آموزش و تربيت حرفه‌اي 41 ـ (1) ـ تدابير و وسايل مربوط به تجديد آموزش حرفه‌اي بايستي [...ادامه]