عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مجلس سنا در تاریخ 1337/12/6
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1338/7/8

[امضاء]

‌قانون فوق كه مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره و متن توصيه‌نامه ضميمه است پس از تصويب مجلس سنا در جلسه پنجشنبه هشتم مهر ماه يك هزار‌و سيصد و سي و هشت به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
‌رييس مجلس شوراي ملي ـ رضا حكمت
‌قانون بالا در جلسه 1337.12.6 به تصويب مجلس سنا رسيده است.