عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مجلس سنا در تاریخ 1337/12/6
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1338/2/21

سفارشنامه شماره 100

‌سفارشنامه مربوط به حمايت كارگران مهاجر در كشورها و سرزمينهاي توسعه‌نيافته
‌كنفرانس عمومي سازمان بين‌المللي كار
‌كه بنا به دعوت هيأت مديره دفتر بين‌المللي كار سي و هشتمين جلسه خود را در تاريخ اول ژوئن 1955 در ژنو منعقد ساخت پس از اخذ تصميم به‌پذيرش بعضي پيشنهادات در خصوص حمايت كارگران مهاجر در كشورها و سرزمينهاي توسعه‌نيافته پنجمين فقره دستور جلسه و توافق نظر اينك‌پيشنهادات مزبور بايد به صورت يك سفارشنامه درآيد.
‌در روز 22 ژوئن سال 1955 سفارشنامه ذيل را كه ممكن است آن را سفارشنامه حمايت كارگران مهاجر (‌كشورهاي توسعه‌نيافته) 1955 ناميد مورد‌پذيرش قرار مي‌دهد.