عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

ـ نظريّه 7791/7 ـ 1375/12/21 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه:

طبق ماده 4 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 شركت دولتي واحد سازماني مشخصي است كه بيش از 50% سرمايه آن متعلق به دولت باشد، ماده 25 قانون عمليات بانكي بدون ربا(بهره) مصوب 1362 ارتباطي به دولتي بودن يا نبودن واحدهايي كه بانك‌ها در آن مشاركت يا سرمايه گذاري كرده‏اند ندارد بلكه اين واحدها به‏موجب ماده مذكور تابع ق.ت.1311 تلقي مي‏شوند و لذا مقرّرات ماده 4 قانون محاسبات عمومي ماده (25) قانون عمليات بانكي را نسخ نكرده و دو مقوله جدا از هم هستند.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه