عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

ـ نظريه 7869/7 ـ 1375/12/12 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه:

با توجّه به نظريه 2639 ـ 1367/8/4شوراي نگهبان مواد 294 و 362 اصلاحي ق.ا.ح.1319 موضوع ابراز وصيّت‏نامه در موعد مقرّر منتفي است و با فرض ابراز وصيّت‏نامه از طرف ذي‏نفع پس از صدور گواهي حصر وراثت مانعي از جهت قبول تقاضاي مزبور و رسيدگي به دادخواست وي در مورد تنفيذ وصيّت‏نامه كه به طرفيت ورثه مطرح مي‏شود، نيست.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه