عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

ـ نظريّه 7658/7 ـ 1375/11/29 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه:

با توجه به اساسنامه شركت سهامي بيمه ايران مصوب 1368 هيأت وزيران كه مستند به ماده 2 قانون امور شركت‌هاي بيمه مصوب 1367/9/13 است و با عنايت به ماده 3 اساسنامه مذكور كه در آن تصريح شده كليه سهام شركت سهامي بيمه ايران متعلق به دولت است و با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 كه در تعريف شركت دولتي مقرّر داشته شركت دولتي واحد سازماني مشخصي است كه با اجازه دولت به صورت شركت ايجاد شده يا به حكم قانون و يا دادگاه صالح ملي شده و يا مصادره شده و به عنوان شركت دولتي شناخته شده باشد و بيش از پنجاه درصد سرمايه آن متعلق به دولت باشد .... شركت دولتي تلقي مي‏شود، شركت سهامي بيمه ايران شركت دولتي محسوب مي‌شود.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه